Home page > Aktuality > Souhrn benefitů poskytovaných válečným veteránům - Benefity v oblasti péče o zdraví

Souhrn benefitů poskytovaných válečným veteránům - Benefity v oblasti péče o zdraví

Právním základem péče o válečné veterány je zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a dále ustanovení § 59 odst. 2 a 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Benefity pro válečné veterány v oblasti péče o zdraví

Finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Tuto podporu lze poskytnout válečným vete-ránům-důchodcům, jejich manželkám/man-želům, družkám/druhům nebo partnerům/partnerkám, a to ve výši do 25 000 Kč na oso-bu, tedy v případě páru až do výše 50 000 Kč.

Finanční podpora na rekreační pobyt

Tento benefit je poskytován válečným veterá-nům-důchodcům, a to do 6 000 Kč. Pokud se však rekreačního pobytu společně s válečným veteránem zúčastní i jeho manželka/manžel, družka/druh, partner/partnerka, může finanční podpora dosahovat až 12 000 Kč. V jednom ka-lendářním roce lze válečnému veteránovi-dů-chodci poskytnout finanční podporu pouze na jeden z výše uvedených benefitů.

Zvýhodněné rekreační pobyty s ozdravným programem ve Vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních, p. o. (dále jen „VLRZ“)

Tento benefit je určen válečným veterá-nům – bývalým vojákům z povolání a býva-lým vojákům v další službě, kteří konali službu v zahraničí po roce 1990. Rekreační pobyt s ozdravným programem, v jehož průběhu absolvují účastníci sportovní, tělovýchovné a rehabilitační programy, je poskytován v dél-ce trvání do 14 dní za účastnický poplatek, tedy cenu sníženou o příspěvek Ministerstva obrany na pobyt a ozdravný program. Výše příspěvku MO se každoročně upřesňuje. Pobyt lze absolvovat jednou za tři kalendářní roky.

Preventivní a zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních

Benefit je určen pro válečné veterány-důchod-ce. V rámci preventivní péče se ve vojenských zdravotnických zařízeních poskytují preventiv-ní prohlídky v dvouletém časovém intervalu.

Projekt Zelená cesta

Jde o společný projekt Ministerstva obrany a vojenských nemocnic. Jeho smyslem je zajis-tit odbornou péči ve vyhovujícím termínu, mi-nimalizovat dobu čekání na vyšetření a zajistit komfort návštěvy zdravotnického zařízení. V rámci toho je válečným veteránům poskyto-vána sleva ve výši 5 % na volně prodejné zboží v lékárnách vojenských nemocnic.

Program pro podporu zdraví v ÚVN-VoFN

Jedná se o individuálně sestavený harmo-nogram vyšetření v rámci dvoudenního pro-gramu. Účelem benefitu je předcházet civi-lizačním nemocem a včas zachytit případné choroby, což významně zvyšuje šanci na jejich rychlejší a úspěšnější léčbu.

Článek vyšel v říjnovém čísle časopisu A report: http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/casopisy/a-report/a...

 

 

Nahoru