Home page > Aktuality > Souhrn benefitů poskytovaných válečným veteránům - Benefity v oblasti sociální péče

Souhrn benefitů poskytovaných válečným veteránům - Benefity v oblasti sociální péče

Právním základem péče o válečné veterány je zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a dále ustanovení § 59 odst. 2 a 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Benefity pro válečné veterány v oblasti sociální péče

Domovy péče o válečné veterány

Váleční veteráni, jejichž zdravotní stav ne-vyžaduje trvalou péči a kteří jsou schopni se o sebe (příp. s malou pomocí) postarat, mohou požádat o přijetí do Domova péče o válečné veterány. V těchto domovech se poskytuje bydlení, strava a služby s pobytem spojené, a to v rámci trvalého či dočasné-ho pobytu. V případech hodných zvláštního zřetele může být společně s válečným vete-ránem do domova přijata i jeho manželka/manžel, družka/druh nebo partnerka/partner. V současné době jsou zřízeny dva domovy – v Praze (při ÚVN-VoFN) a v Karlových Varech (zařízení VLRZ).

Domov Vlčí mák

Tento domov, zřízený při ÚVN-VoFN, nabí-zí válečným veteránům dva typy sociálních pobytových služeb. Jedná se o Domov se zvláštním režimem, do nějž mohou být přijaty osoby starší 65 let s diagnózou demence (sta-řecké, Alzheimerovy a ostatních typů), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Druhou službou je Domov pro seniory, který přijímá osoby se sníženou soběstačností starší 55 let.

Ubytování v zařízeních Armádní servisní, p. o.

Válečným veteránům, kteří potřebují vyře-šit krátkodobé ubytování k překonání jejich tíživé sociální situace, je umožněno ubytová-ní ve vojenských ubytovacích zařízeních, kte-rá jsou lokalizována po celé České republice. Ubytování se poskytuje na rok s možným pro-dloužením vždy o další rok.

Příspěvek na stravování ve vlastních stravovacích zařízeních Ministerstva obrany

Váleční veteráni-důchodci, kteří jsou poživa-teli dávek důchodového pojištění vypláce-ných odborem sociálního zabezpečení sekce státního tajemníka MO, mohou požádat o pří-spěvek na stravování až pro 150 obědů ročně.

Projekt péče o válečné veterány

Ministerstvo obrany každoročně vyhlašuje v rámci dotací i program Péče o válečné vete-rány, jehož cílem je zprostředkování pomoci válečným veteránům při plnohodnotném zapojení se do společenského života převáž-ně v jejich přirozeném prostředí a zabránění jejich sociálnímu vyloučení. Program realizu-je již devátým rokem Československá obec legionářská za pomoci tzv. terénních pra-covníků, kteří válečným veteránům osobním i telefonickým kontaktem zprostředkovávají potřebnou praktickou pomoc i poradenství. Do programu jsou zařazováni druhováleč-ní veteráni, novodobí váleční veteráni, kteří dosáhli věku pro odchod do starobního dů-chodu, váleční veteráni třetího odboje (podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu), váleční veteráni pobírající dávky invalidního důchodu a váleč-ní veteráni mladší 60 let, u nichž z důvodu je-jich sociální situace hrozí vyloučení ze společ-nosti nebo u kterých vyžaduje jejich opětné začlenění do společnosti zvláštní péči.

Komunitní centra pro válečné veterány (Brno, Olomouc, Praha)

Komunitní centra poskytují duchovní služby, psychologickou podporu a poradenství i podporu při začleňování zpět do společnos-ti. Dále pořádají různé společenské akce při příležitosti významných státních svátků a pa-mětních dnů a kulturní akce věnované vojen-ské tematice a tematice válečných veteránů. Nejdéle fungující komunitní centrum je v po-sádce Brno (od konce roku 2016), následuje jej komunitní centrum v Olomouci (rok 2019) a v listopadu 2020 se plánuje otevření Komu-nitního centra pro válečné veterány v Praze.

Dary válečným veteránům

Ministerstvo obrany předává válečným ve-teránům k významným životním jubileím (80., 85., 90. narozeniny a každý další rok) upomínkové věcné dary v hodnotě do 500 Kč.

Spolupráce se spolky

Ministerstvo obrany spolupracuje se spol-ky sdružujícími převážně válečné veterány a se spolky, které jsou svou činností blízké úkolům a poslání Ministerstva obrany. Tato spolupráce na základě Memoranda o spolu-práci je v současné době navázána s 29 spolky. V jejím rámci se například uskutečňují pietní a jiné vzpomínkové akce. V poslední době je nejvýznamnější akcí připomínka 30. výročí vyslání československého samostatného pro-tichemického praporu do zahraniční operace v Perském zálivu.

Pečovatelská služba

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociál-ních službách, ve znění pozdějších předpisů, mohou druhováleční veteráni a pozůstalé vdovy/vdovci starší 70 let využít bezplatnou pečovatelskou službu, s výjimkou úhrady ná-kladů na stravu.

Článek vyšel v říjnovém čísle časopisu A report: http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/casopisy/a-report/a...

Nahoru