Úvodní stránka > Jak požádat o osvědčení

Jak požádat o osvědčení

O vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu mohou žádat jak přímí účastníci odboje a odporu proti komunismu, tak v případě,že již nežijí, určitý okruh po nich pozůstalých osob a specifická skupina osob právnických.

Žádosti mohou být podávány volnou formou. Ministerstvo však pro usnadnění připravilo formulář, který lze za tímto účelem použít.

Žádosti zasílejte na adresu:

Ministerstvo obrany
odbor pro válečné veterány
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Informační linka k třetímu odboji/odporu 973 225 965 dostupná v pondělí až čtvrtek mezi 8 - 16 hod. a v pátek mezi 08,00 až 12,00 hod. E-mailové dotazy zasílejte na 3odboj@army.cz.

Žadatel - přímý účastník odboje či odporu proti komunismu

Žádosti přímého účastníka o vydání osvědčení by měla obsahovat tyto údaje :

 • jméno, příjmení, datum a místo narození
 • trvalý pobyt, popřípadě jinou adresu pro doručování a kontaktní spojení
 • údaj o státním občanství účastníka odboje a odporu proti komunismu v rozhodném období, kdy vykonával odboj a odpor, příp. údaj o zbavení tohoto občanství
 • stručný a jasný popis formy odboje a odporu ve smyslu zákona a popis konkrétního jednání, v němž je tento odboj a odpor proti komunistickému režimu spatřován
 • vlastnoruční podpis a datum

K žádosti je nutno připojit důkazy a jiné podklady prokazující odboj nebo odpor proti komunistickému režimu (stačí kopie těchto důkazů). Pokud jimi žadatel nedisponuje, je zapotřebí, aby je alespoň označil a navrhl jejich provedení. Pokud tyto doklady nebudou připojeny, opatří si je ministerstvo vlastním šetřením, což však může být značně zdlouhavé.

Má-li žadatel k dispozici doklad o československém státním občanství v době nesvobody, příp. doklad o jeho zbavení, je žádoucí, aby jej k žádosti též doložil.

Žadatel nemusí přikládat k žádosti lustrační osvědčení. Žádáme rovněž žadatele, aby se neobraceli na Archiv bezpečnostních složek a Národní archiv s žádostí o poskytnutí archivních dokumentů pro účely doplnění žádosti, neboť tyto dokumenty si bude vyžadovat ministerstvo. I když tyto instituce poskytnou žadateli archivní dokumenty, musí se na ně dle § 6 ods. 3 zákona ministerstvo obrátit s žádostí o odborné stanovisko. Bez tohoto odborného stanoviska nelze osvědčení vydat. Rychlost zpracovávání stanovisek těmito institucemi nemůže ministerstvo ovlivnit.

Žadatel - pozůstalá osoba po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu či právnická osoba

V případě, kdy již přímý účastník nežije, může požádat o vydání osvědčení určitý okruh po něm pozůstalých osob:

 • manžel / manželka
 • rodič
 • dítě
 • sourozenec
 • jiný příbuzný v řadě přímé
 • občanské sdružení nebo jiná právnická osoba, jejichž předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo občanské sdružení sdružující účastníky odboje proti nacismu nebo odboje a odporu proti komunismu nebo bývalé politické vězně.

Takový žadatel musí k žádosti uvést informace o účastníkovi odboje a odporu proti komunismu jako je tomu u přímého účastníka a uvést identifikační údaje o vlastní osobě. Současně musí k žádosti připojit obdobné doklady jako přímý účastník odboje (či je alespoň označit) a navíc přiložit:

 • doklad o úmrtí (úmrtí se prokazuje - úmrtním listem nebo soudním rozhodnutím o prohlášení za mrtvého)
 • doklad prokazující u fyzické osoby příbuzenský poměr (rodný list, oddací list atd.)
 • u právnické osoby předmět činnosti či podnikání prokazující oprávněnost žádosti (např. zakládací listinu či výpis z obchodního rejstříku)

Důležité pokyny pro vyplňování žádostí

Žádost musí být vyplněna čitelně, nejlépe na psacím stroji či počítači a musí obsahovat:

 • dostatečně určité tvrzení ohledně odboje a odporu proti komunismu a vyvíjených činostech zaměřených proti režimu (zejména popis, místo a čas, event. jména spolupracovníků, název skupiny)
 • důkazy a jiné podklady prokazující odboj nebo odpor proti komunistickému režimu, nebo
 • označení podkladů a důkazů, jejichž provedení žadatel navrhuje, avšak nemá je k dispozici

Žádost musí splňovat jednu z výše uvedených požadavků, neboť jinak by nebylo možno provést řádné šetření.

V případě existence zákonné překážky pro vydání osvědčení je nezbytné doložit též důkazy, které by opodstatňovaly prominutí této překážky.


Za obsah stránek zodpovídá: Mgr. Pavel Kugler, Ph.D., tel. 973 225 940

Nahoru