Úvodní stránka > LDN a sociální lůžka

LDN a sociální lůžka

LDN, Domov pro seniory, Domov Vlčí mák při ÚVN-VFN Praha- domov se zvláštním režimem

sociální pracovníci ÚVN-VFN Praha a jejich kontakty

Bc. Dagmar Martínková - tel. 724 193 894

Iveta Holoubková - tel. 973 202 733

Mgr. Monika Chábová - tel. 973 202 891

Bc. Jana Částková - tel. 973 202 891

Martin Franěk, DiS. - tel. 973 202 733

Martina Opočenská - tel. 973 202 733

Jan Roušal - tel. 973 202 891

 

Váleční veteráni, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlohodobější následnou zdravotnickou péči nebo jim neumožňuje soběstačný pobyt v Domově péče pro válečné veterány, mohou být umístěni ve vojenské nemocnici v léčebně dlouhodobě nemocných, na lůžku domova pro seniory nebo v Domově Vlčí mák - domov se zvláštním režimem.

V případě LDN je pobyt omezen třemi, resp. šesti měsíci a pobyt a péče jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Oproti tomu na lůžku v Domově pro seniory časové omezení pro pobyt válečného veterána není a financování pobytu a péče probíhá podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro tyto případy poskytují Úřady práce příspěvek na péči. Jeho výše dle míry závislosti osoby na pomoci jiných měsíčně činí:

  •      880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  •   4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  •   8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Léčebna dlouhodobě nemocných při ÚVN Praha

Počet lůžek 26

vrchní sestra tel. 725 155 484

O přijetí do LDN rozhoduje náměstkyně ředitele ÚVN pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality ve spolupráci s primářem oddělení na základě vyjádření praktického lékaře, které se předkládá spolu se žádostí o umístění na lůžko cestou sociálně zdravotní pracovnice ÚVN, která má na starosti válečné veterány:


Domov pro seniory při ÚVN Praha

Počet lůžek 10

Vrchní sestra - Bc. Jana Zoufalá, tel. 973 208 428 nebo mob. 602 873 913

O přijetí do Domova pro seniory rozhoduje komise ÚVN. Je zavedena 24-hodinová péče, platby jsou prováděny na základě zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách. Žádost se předkládá na stanoveném tiskopise, získat je lze také u sociálních pracovníků ÚVN.


Domov Vlčí mák při ÚVN-VFN Praha - domov se zvláštním režimem

Počet lůžek 30

Vrchní sestra - Bc. Jana Zoufalá, tel. 973 208 428 nebo mob. 602 873 913

O přijetí do Domova Vlčí mák-domov se zvláštním režimem,  rozhoduje soicální komise ÚVN, ve kterém je Odbor pro válečné veterány zastoupen sociální pracovnicí MO. V Domově Vlčí mák je poskytována 24-hodinová péče, platby jsou prováděny na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Žádost se předkládá na stanoveném tiskopise, získat je lze u sociálních pracovníků ÚVN nebo na těchto stránkách pod textem.

 

Řešení příjmu na akutní lůžka nebo vyšetření v ÚVN-VFN Praha

Příjem na akutní lůžka se řeší se sociálně zdravotní pracovnicí. Emailem se zasílá lékařské vyjádření o válečném veteránovi. Pokud je hospitalizován v jiné nemocnici je nutný kontakt na rodinu, ošetřujícího lékaře, v rámci projektu péč o válečné veterány i na terénního pracovníka ČsOL.

 


Léčebna dlouhodobě nemocných Vojenská nemocnice Olomouc

Počet lůžek 27

Vrchní sestra - Mgr. Eva Říhovská, tel. 973 407 331-326, 327

O přijetí na oddělení sociálních lůžek rozhoduje komise Vojenské nemocnice. Žádost se předkládá na stanoveném tiskopise, získat je lze u sociální pracovnice Vojenské nemocnice: Bc. Martina Nimrichterová, tel. 973 407 322.

Nahoru