Úvodní stránka > Legislativa a právní normy

Legislativa a právní normy

Zákony

  • zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání - válečných veteránů a vojenských důchodců se týká především § 59 a dále ustanovení, jak postupovat v případě úmrtí či zranění vojáka a dále výsluhové náležitosti (§ 131 a násl.)

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů - zákon, který vymezuje poskytování sociálních služeb v ČR a zakotvuje nárok na poskytnutí: příspěvku na péči, a to dle 4. stupňů závislosti (dříve bezmocnosti), definuje druhy sociálních služeb a formy jejich poskytování (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba a další typy sociálních služeb a s tím spojené otázky)

Vyhlášky

  • vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - blíže vymezuje jednotlivé typy služeb (asistenční, pečovatelská, odelhčovací, atp.)

  • vyhláška MF č. 114/2002 Sb. , o fondu kulturních a sociálních potřeb

  • nařízení vlády č. 145/2004 Sb. , o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

    Vnitřní předpisy

  • rmo_c._60_2010.doc- Péče o vojenské důchodce v působnosti Ministerstva obrany
  • NV MO č. 12/2004 - Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Kolektivní smlouva

6 prosince 2016, byla na Ministerstvu obrany podepsána kolektivní smlouva na rok 2017. Kolektivní smlouva je platná od 1. ledna 2017 na dobu jednoho roku s tím, že se její účinnost prodlouží vždy o jeden rok, pokud jedna ze smluvních stran nevyrozumí druhou stranu písemně o odstoupení od smlouvy, a to nejpozději jeden měsíc před skončením její účinnosti. Takto může být účinnost smlouvy prodloužena nejdéle do 31. prosince 2021.

Za zaměstnavatele (Ministerstvo obrany ČR) smlouvu podepsal ministr obrany MgA. Martin Stropnický, za odborové organizace, které zastupují občanské zaměstnance v resortu MO pak předsedkyně Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) Ing. Jitka Šebková a předsedkyně Samostatného odborového sdružení zaměstnanců resortu MO Ing. Dagmar Šormová.

 

Přiložené soubory: 

Nahoru