Úvodní stránka > Účastníci třetího odboje

Účastníci třetího odboje

Parlament ČR schválil zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu (zákon č. 262/2011 Sb. dostupný zde ). Cílem zákona je vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie. Tento zákon tedy není určen pro pasivní oběti komunistického režimu, ale pro aktivní účastníky odboje a odporu.

Zákon je účinný od 17. listopadu 2011.

Odbojem a odporem proti komunismu se dle § 2 zákona rozumí účast na akcích směřovaných proti komunistickému režimu v Československu projevená ať již jednotlivě či ve skupině na základě politického, náboženského či mravního demokratického přesvědčení nebo vědomá a veřejná vyjádření takového odporu, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, některou z forem uvedených dále, a to s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii.

Aby se jednalo o odboj a odpor ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb., musí být současně splněno několik obecných podmínek. Muselo by se jednat o protistátní protikomunistickou činnost, která byla vykonávána:

  • na základě politického, náboženského či mravního demokratického přesvědčení
  • s cílem odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii
  • s nasazením vlastního života, osobní svobody či majektu.

Pokud není splněna i jen jedna z uvedených podmínek, zákon nelze na takové jednání vztáhnout a osvědčení vydat.

Zákon dále rozlišuje různé formy odboje a odporu proti režimu, přičemž v některých případech stanoví další podmínky, které v jejich případě musí být splněny.

Odpovědné instituce

Věcně příslušné k řízení a rozhodování o žádostech o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu je Ministerstvo obrany, přičemž danou agendou se v prvním stupni bude zabývat oddělení vydávání osvědčení - třetí odboj náležející funkčně pod odbor pro válečné veterány, který je současně příslušný k výplatě finančního odškodnění. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí o nevydání osvědčení je Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Před vydáním rozhodnutí o vydání či nevydání osvědčení si bude ministerstvo obrany opatřovat odborné stanovisko Archivu bezpečnostních složek, popřípadě i Ústavu pro studium totalitních režimů a dalších vědeckých institucí (např. Vojenského ústředního archivu, Národního archivu atd.). S ohledem na skutečnost, že pátrání v archivech je časově náročné, je nutno počítat s tím, že proces vydávání osvědčení může být otázkou několika měsíců.


Za obsah stránek zodpovídá: Mgr. Pavel Kugler, Ph.D., tel. 973 225 940

Nahoru