Home page > Lázně a rekreace, stravování

Lázně a rekreace, stravování

AKTUÁLNĚ!!!!!

Na    základě    vývoje    situace  týkající  se  onemocnění  COVID-19 a vládních nařízení zveřejňujeme podmínky pro následné podávání žádostí o poskytnutí finanční podpory na rok 2020:

REKREACE:

Finanční podpora bude poskytována pouze na "TUZEMSKÉ REKREACE", s možným termínem nástupu od 1. 6. 2020.

Finanční podporu na "ZAHRANIČNÍ REKREACE" v letošním roce není bohužel možné vzhledem k situaci pandemie ve světě poskytovat.

 

LÁZNĚ:

Finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči v TUZEMSKU bude možné poskytovat jako doposud pro všechny zařízení, tj. VLRZ a civilní lázně, s možným nástupem od druhé poloviny měsíce května.

SDĚLENÍ

dle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj České republiky slevový voucher na pobyt u poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče nelze uplatnit válečnými veterány, kteří na tento pobyt čerpají finanční podporu poskytovanou Ministersvem obrany (dle RMO č. 101/2014 Věstníku MO či dle RMO č.25/2003 Věstníku MO).

INFO - tel. 606 629 926

Finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty - podmínky pro přiznání

Na základě § 5 odst. 2) zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech, může Ministerstvo obrany válečným veteránům a jejich manželkám nebo manželům, družkám nebo druhům a registrovaným partnerům nebo partnerkám poskytovat finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo rekreační pobyt.

Dle § 5 odst 1) písm. a) uvedeného zákona může Ministerstvo obrany válečnému veteránovi poskytovat druhoválečnému veteránovi nebo kterémukoliv jinému válečnému veteránovi požívajícímu dávky důchodového pojištění, které vyplácí Vojenský úřad sociálního zabezpečení, též příspěvek na stravování ve výši, kterou přispívá na závodní stravování podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zabezpečovat závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních; příspěvek na stravování podle tohoto zákona nelze poskytovat válečnému veteránovi, pokud je mu již příspěvek na stravování poskytován na základě jiného právního titulu.

Podrobnosti uvádí RMO č. 101/2014 Věstníku MO Poskytování příspěvku na stravování a finanční podpory na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty válečným veteránům-důchodcům z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany

Na tyto příspěvky nevzniká právní nárok.


Lázně a rekreace - podmínky pro přiznání finanční podpory

Finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty lze poskytnout ať už v rámci zařízení Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) nebo v civilních lázeňských a rekreačních zařízeních doma i v zahraničí. V jednom kalendářním roce lze válečnému veteránovi-důchodci poskytnout finanční podporu pouze jednou resp. z jednoho titulu, přičemž tuto finanční podporu nelze kombinovat s jiným obdobným příspěvkem poskytovaným z FKSP nebo z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

Finanční podpora se poskytuje v nepeněžité formě. Volareza zajistí válečnému veteránovi-důchodci a jeho manželce (manželovi), družce (druhovi) či registrovanému partnerovi (partnerce) a jeho manželce lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo rekreační pobyt za cenu sníženou o přiznanou finanční porporu.

O přiznání finanční podpory rozhoduje ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na základě žádosti válečného veterána-důchodce. O přiznání finanční podpory na lázeňskou léčebně rehabilitační péči žádá manželka (manžel), družka (druh) a registrovaný partner (partnerka) válečného veterána samostatně. Žádost se podává na předepsaném tiskopise (viz níže), který je nutno poslat na adresu:

Ministerstvo obrany, odbor pro válečné veterány, náměstí Svobody 471, PSČ 160 01, Praha 6

Žadatel v příloze žádosti o finanční podporu předloží:

  • kopii osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., č. 255/1946 Sb. nebo č. 262/2011 Sb.
  • kopii oddacího listu v případě, že žádá o finanční podporu manžel (manželka) válečného veterána
  • kopii dokladu o registrovaném partnerství v případě, že žádá o finanční podporu registrovaná partnerka (partner)
  • čestné prohlášení o společném soužití v případě, že žádá o finanční podporu druh (družka)
  • potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu

O žádosti rozhodne Ministerstvo obrany a o výsledku bude žadatel písemně vyrozuměn (o stavu vyřizování žádosti nebudou informace podávány). VLRZ bude žadatele informovat o dalším postupu při zajištění lázeňské péče nebo rekreačního pobytu.

 


Lázně

AKTUÁLNĚ

Novelou RMO č. 101/2014 Věstníku MO  "Poskytování příspěvku na stravování a finanční podpory na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty válečným veteránům-důchodcům z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany"  DOCHÁZÍ k navýšení finanční podpory, kterou lze poskytnout na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, z 22.000,- Kč na částku 25.000,- Kč s účiností od 10. března 2020.

Finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytnout  do výše 25 000 Kč na komerční lázeňskou péči, kterou hradí válečný veterán-důchodce. Minimální doba trvání pobytu v lázeňském zařízení  činí 11 dnů (tj. 10 nocí). Kratší pobyt lze poskytnout pouze ve vyjímečných případech.

Pzn. Ceník pobytů ve Vojenských lázeňských léčebnách pro rok 2020, viz Přiložené soubory níže

Rekreace

Finanční podporu na rekreační pobyt lze poskytnout do výše 6 000 Kč na rekreační pobyt v České republice a v zahraničí, účastní-li se pobytu válečný veterán sám a do výše 12 000 Kč účastní-li se spolu s ním rekreačního pobytu jeho manželka (manžel), družka (druh) nebo registrovaný partner (partnerka). Minimální doba trvání rekreačního pobytu činí 4 dny (tj. 3 noci).


Příspěvek na stravování

Příspěvek na stravování z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany lze válečným veteránům-důchodcům poskytnout pouze ve vlastních (rezortních) stravovacích zařízeních. Válečný veterán-důchodce žádá o poskytnutí příspěvku na závodní stravování na základě R MO č. 101/2014 Věstníku Ministerstva obrany. Žádost se podává na odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany. O příspěvku na stravování rozhoduje ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na základě žádosti válečného veterána-důchodce.

 

Nahoru