Úvodní stránka > Lázně a rekreace, stravování

Lázně a rekreace, stravování

Finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty a příspěvek na závodní stravování - podmínky pro přiznání

Na základě § 5 odst. 2) zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech, může Ministerstvo obrany válečným veteránům a jejich manželkám nebo manželům, družkám nebo druhům a registrovaným partnerům nebo partnerkám poskytovat finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo rekreační pobyt.

Dle § 5 odst 1) písm. a) uvedeného zákona může Ministerstvo obrany válečnému veteránovi poskytovat druhoválečnému veteránovi nebo kterémukoliv jinému válečnému veteránovi požívajícímu dávky důchodového pojištění, které vyplácí Vojenský úřad sociálního zabezpečení, též příspěvek na stravování ve výši, kterou přispívá na závodní stravování podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zabezpečovat závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních; příspěvek na stravování podle tohoto zákona nelze poskytovat válečnému veteránovi, pokud je mu již příspěvek na stravování poskytován na základě jiného právního titulu.

Podrobnosti uvádí RMO č. 101/2014 Věstníku MO Poskytování příspěvku na stravování a finanční podpory na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty válečným veteránům-důchodcům z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany

Na tyto příspěvky nevzniká právní nárok.


Lázně a rekreace - podmínky pro přiznání finanční podpory

Finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty lze poskytnout ať už v rámci zařízení Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) nebo v civilních lázeňských a rekreačních zařízeních doma i v zahraničí. V jednom kalendářním roce lze válečnému veteránovi-důchodci poskytnout finanční podporu pouze jednou resp. z jednoho titulu, přičemž tuto finanční podporu nelze kombinovat s jiným obdobným příspěvkem poskytovaným z FKSP nebo z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

Finanční podpora se poskytuje v nepeněžité formě. Volareza zajistí válečnému veteránovi-důchodci a jeho manželce (manželovi), družce (druhovi) či registtrovanému partnerovi (partnerce) a jeho manželce lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo rekreační pobyt za cenu sníženou o přiznanou finanční porporu.

O přiznání finanční podpory rozhoduje ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na základě žádosti válečného veterána-důchodce. O přiznání finanční podpory na lázeňskou léčebně rehabilitační péči žádá manželka (manžel), družka (druh) a registrovaný partner (partnerka) válečného veterána samostatně. Žádost se podává na předepsaném tiskopise (viz níže), který je nutno poslat na adresu:

Ministerstvo obrany, odbor pro válečné veterány, náměstí Svobody 471, PSČ 160 01, Praha 6

Žadatel v příloze žádosti o finanční podporu předloží:

  • kopii osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., č. 255/1946 Sb. nebo č. 262/2011 Sb.
  • kopii oddacího listu v případě, že žádá o finanční podporu manžel (manželka) válečného veterána
  • kopii dokladu o registrovaném partnerství v případě, že žádá o finanční podporu registrovaná partnerka (partner)
  • čestné prohlášení o společném soužití v případě, že žádá o finanční podporu druh (družka)
  • potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu

O žádosti rozhodne Ministerstvo obrany a o výsledku bude žadatel písemně vyrozuměn (o stavu vyřizování žádosti nebudou informace podávány). VLRZ bude žadatele informovat o dalším postupu při zajištění lázeňské péče nebo rekreačního pobytu.

 


Lázně

Finanční podporu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytnout  do výše 22 000 Kč na komerční lázeňskou péči, kterou hradí válečný veterán-důchodce. Minimální doba trvání pobytu v lázeňském zařízení  činí 11 dnů (tj. 10 nocí). Kratší pobyt lze poskytnout pouze ve vyjímečných případech.

Pzn. Ceník pobytů ve Vojenských lázeňských léčebnách pro rok 2018, viz Přiložené soubory níže

Rekreace

Finanční podporu na rekreační pobyt lze poskytnout do výše 6 000 Kč na rekreační pobyt v České republice a v zahraničí, účastní-li se pobytu válečný veterán sám a do výše 12 000 Kč účastní-li se spolu s ním rekreačního pobytu jeho manželka (manžel), družka (druh) nebo registrovaný partner (partnerka). Minimální doba trvání rekreačního pobytu činí 4 dny (tj. 3 noci). Finanční podporu na kratší pobyt lze poskytnout pouze ve vyjímečných případech.


Příspěvek na stravování

Příspěvek na stravování z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany lze válečným veteránům-důchodcům poskytnout pouze ve vlastních (rezortních) stravovacích zařízeních. Válečný veterán-důchodce žádá o poskytnutí příspěvku na závodní stravování na základě R MO č. 101/2014 Věstníku Ministerstva obrany. Žádost se podává na odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany. O příspěvku na stravování rozhoduje ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na základě žádosti válečného veterána-důchodce.

 

Nahoru